Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 2/2019 s. 8

Vammaispalvelut on muuttanut 20.5. Vammaispalveluiden toimisto, henkilökohtaisen avun

palveluohjaus ja kehitysvammaneuvola Keljonkadulta palvelevat nyt uudessa osoitteessa
Ylistönmäentie 33. Uusi tila 4. kerroksessa on esteetön ja sinne pääsee hissillä.
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut

Hyvinvointi

JYVÄSKYLÄ • Nro 2 – 22.5.2019

Päihteet otetaan
puheeksi

Ennen kutsuntoja
terveystarkastukseen

PETTERI KIVIMÄKI

 Jyväskylän terveyspalve- taanko uusia toimintatapoja.

eskisuomalaiset tupakoivat yllättävän paljon. Työikäisistä polttaa
16 prosenttia, kun koko maassa luku on 14,3 prosenttia. Tupakointiin puuttuminen on
yksi vaikuttavimmista keinoista
edistää hyvinvointia. Jyväskylän
avosairaanhoidossa tupakanpolttoon tartutaankin uudella otteella.
– Jokaiselta yli 15-vuotiaalta
asiakkaalta kysytään tupakoinnista ja tarjotaan tukea lopettamiseen. Yksi hyvä ja vaikuttava
keino on osallistuminen tupakkaryhmään. Se onnistuu nyt pienellä kynnyksellä, kertoo avosairaanhoidon kehittäjälääkäri Aapo
Tahkola.
Tupakkaryhmä kokoontuu kolmen viikon välein, ja siihen voi
osallistua kuka tahansa myös ilman lähetettä. Seuraava tapaaminen on 5.6. kello 16.30 Kyllön
terveysasemalla.
Tahkolan mukaan tupakoitsijoiden määrää seuraamalla nähdään,
saadaanko nykyisillä toimilla polttaminen vähenemään vai tarvi
Neuvoloissa päihteet, tupakka
mukaan lukien, otetaan puheeksi äitiysneuvolan ensikäynnillä ja
yleensä kolmessa lastenneuvolan
ikäkausitarkastuksessa sekä tarvittaessa muulloinkin.
– Päihteistä kysytään esitietolomakkeella, Audit- ja päihdetestein sekä keskustellen. Jos raskaana olevalla äidillä on päihteiden käyttöä, ohjataan hänet Gravidan, sosiaalitoimen ja muiden
yhteistyötahojen palveluiden piiriin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Raskaana oleva tupakoitsija­
saa ohjausta ja neuvontaa sekä
tukea tupakoinnin vähentämiseen, sanoo Huhtasuon neuvolassa työskentelevä HAL-hoitaja
Henna Turunen.
– Lastenneuvolassa kartoitetaan tilannetta sekä lasten että
vanhempien näkökulmasta. Tarvittaessa vanhempi ohjataan esimerkiksi päihdehoitajalle. Mikäli
herää huolta lasten hyvinvoinnista, tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus.

Kysytään myös nuorilta

Jyväskylän kaupungin Nuorisovastaanotolla työskennellään

13–22-vuotiaiden nuorten kanssa.
– Kartoitamme jokaisen asiakkaan päihteiden käytön. Jos ala
Kouluterveydenhuollossa päihteistä aletaan puhua jo ensimmäiseltä luokalta
alkaen, mainitsee kehittäjäterveydenhoitaja Heini Elon­ eimo. Avosairaanhoih
don kehittäjälääkäri Aapo Tahkolan mukaan tupakoinnista kysytään jokaiselta
yli 15-vuotiaalta asiakkaalta.
ikäinen käyttää päihteitä, tehdään lastensuojeluilmoitus ja
otetaan yhteys huoltajiin. Myös
täysi-ikäisten asiakkaiden kanssa
päihdetyö on hedelmällisintä silloin, kun saadaan koko perhe paikalle. Työ on moniammatillista ja
verkostomaista, kertoo päihdesairaanhoitaja Laura Martinmäki.
Nuorten tavallisimmat päihteet
ovat tupakka, nuuska, alkoholi ja
kannabis. Martinmäen mukaan
nuoret eivät aina miellä esimerkiksi nuuskaa päihteeksi. Siksi kaikista päihteistä kysytään erikseen.
Peruskoulun puolella kehittäjäterveydenhoitaja kehittää kouluterveydenhuollossa tehtävää ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä.
– Jo ekaluokkalaisten terveystarkastuksissa kysytään perheel
tä päihteiden käytöstä. Toisella
luokalla pidämme turvataidoista oppitunteja, joissa käsitellään
myös päihteitä. Yläkoulussa päihteistä keskustellaan laajemmin ja
yhdelle luokka-asteelle tehdään
Nuorten päihdemittari, kertoo
kehittäjäterveydenhoitaja Heini
Elonheimo.
Jos oppilaalla on päihdekokeiluja, sovitaan seurantakäynti, jossa voi olla mukana myös koulupsykologi, koulukuraattori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tärkeää
on myös ottaa yhteyttä huoltajiin.
– Jos oppilaalla on päihteiden
vuoksi poissaoloja koulusta, koulussa on syytä järjestää moniammatillinen oppilashuoltoryhmän
kokous, Elonheimo sanoo.

Pia Tervoja

Alle 20-vuotias jyväskyläläinen
– sinulle ehkäisy on ilmaista
JYVÄSKYLÄLÄISET alle 20-vuotiaat nuoret saavat ehkäisyn ilmaiseksi. Tavoitteena on lisätä
nuorten seksuaaliterveyttä ja ehkäisyn käyttöä niillä alle 20-vuotiailla, joilla siihen on tarvetta.

Maksuton ehkäisy vähentää
ei-toivottuja raskauksia

Terveydenhoitajien
tilastojen
mukaan alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten määrä on
vähentynyt noin puolella vuodesta 2016 vuoteen 2018.
– Se on inhimillisesti ajateltuna merkittävä asia ja määrä, mutta myös taloudellisesti, selvittää
osastonhoitaja Katja Viisanen.
Jyväskylässä alle 20-vuotiaiden sukupuolitautien määrä on
pysynyt suurin piirtein samana
ja naisten klamydiatartuntojen
määrä on hiukan lisääntynyt.
– Määrien nousu johtunee osittain siitä, että testejä on tehty
enemmän ja ne ovat laajempia,
Viisanen pohtii.

Kondomi suojaa
sukupuolitaudeilta
Nuorilla naisilla suosituimpia ehkäisymuotoja ovat pilleri ja kierukka.
– Kannustamme nuoria käyttämään tuplaehkäisyä, sillä kondomi on ainoa ehkäisyväline, jolla
voi suojautua sukupuolitaudeilta,
Viisanen muistuttaa.
Ehkäisy- ja perhesuunnitteluasioissa neuvonta- tai vastaanottokäynti varataan terveydenhoitajan vastaanotolle: koululaiset kouluterveydenhoitajalle, opiskelijat
opiskeluterveydenhoitajalle sekä muut keskitettyyn ehkäisy- ja
perhesuunnitteluneuvolaan Tapionkadulle sekä Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken alueilla
asuvat oman alueensa neuvolaan.
Tarvittaessa hoitaja ohjaa nuoren
lääkärin vastaanotolle. Kondomeja nuoret saavat vastaanotoilta.

Tuija Ijäs

Nuori ja terveydenhoitaja keskustelevat yhdessä,

millainen ehkäisymuoto nuorelle parhaiten sopii.
Samalla keskustellaan myös muista seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Ehkäisyvälineitä esittelee
terveydenhoitaja Emma Frimodig.

www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat/

ehkaisy-ja-perhesuunnitteluneuvola/
ehkaisy

PETTERI KIVIMÄKI

luissa kysytään aktiivisesti

asiakkaiden päihteiden käytöstä. Päihteiden käyttäjille
on tarjolla tukea ja tietoa.

KUTSUNNANALAISET saavat

puolustusvoimilta kirjeen, jossa ohjataan käymään terveystarkastuksessa
ennen kutsuntatilaisuutta.
Jyväskylässä opiskelevat jyväskyläläiset varaavat ajan tarkastukseen
oman oppilaitoksen opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajalta. He,
jotka eivät opiskele tai opiskelevat
toisella paikkakunnalla varaavat itse
ajan sairaanhoitajan vastaanotolle
oman kotipaikkakuntansa ja asuinalueensa terveysasemalta.
Tarkastukseen kuuluu käynti terveyden- tai sairaanhoitajan ja lääkärin
vastaanotolla. Käynti on maksuton.
Hoitajan vastaanotolla keskustellaan elämäntilanteesta, elintavoista ja
tehdään muutamia perustutkimuksia
kuten pituus, paino, verenpaine, näkö
ja värinäkö. Lääkärin vastaanotolla
keskustellaan tutkittavan terveydentilan kannalta tärkeistä asioista
ja tämän perusteella lääkäri antaa
palveluskelpoisuussuosituksen.
Varaathan ajan terveystarkastukseen hyvissä ajoin puolustusvoimilta
saamasi ohjeistuksen ja aikataulun
mukaisesti.

Tuija Ijäs

www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/
terveystarkastukset

Suolistosyövän
seulonnat alkavat
JYVÄSKYLÄ on mukana suolistosyövän seulonnoissa yhtenä pilottikuntana. Vuosina 2019–2020 testin
kotiosoitteeseensa saavat 60-, 62-,
64- ja 66-vuotiaat miehet ja naiset.
Seulottava saa postitse seulontakirjeen, jossa on tarkat ohjeet, näytteenottotarvikkeet ja palautuskuori
näytteelle. Näyte otetaan ulosteesta
kotona wc-käynnin yhteydessä. Näytetuubi ja esitietolomake palautetaan
palautuskuoressa laboratorioon.
Esitietolomakkeen voi täyttää myös
sähköisesti.
Seulontakirjeet lähetetään porrastetusti kuluvan vuoden aikana
kotiosoitteisiin toukokuun alusta
alkaen. Vastauksen seulottava saa
kotiin kirjeellä noin kuukauden kuluttua näytteen palauttamisesta.
Paksu- ja peräsuolen syövät eli
suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin
syöpä Suomessa. Näyteulosteesta
etsitään piilevää verta. Seulontatestillä pyritään löytämään syövän
esiasteet ja varhaisvaiheen syövät.
Suolistosyöpä on yleisin 60–74-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tuija Ijäs

www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/
suolistosyovan-seulonta

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Jyväskylän kaupunginteatterin syksy 2020 Yksittäiset - Taideapteekki syksy 2019 Yksittäiset - Jyväskylän kaupunginteatteri: kausiesite 2019 Asukas - Asukas 2/2010