Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 1/2017 s. 1

Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti

PALVELUOPAS

Julkinen tiedote

 Uusi palveluopas ilmestyy helmi­kuussa. Lue lisää sivulta 3.

SÄILYTÄ! Palveluopas sisältää tärkeitä yhteystietoja

Nro 1
Petteri Kivimäki

8. helmikuuta 2017

www.jyvaskyla.fi

Ikääntyneiden ­lyhytaikaishoidossa tehdään vahvaa kuntouttavaa työtä
Jyväskylän kaupungin ikääntynei­ den asumisyksikkö Akseli ja Elina tar­ joaa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa omaishoidontuen piirissä oleville, sai­ raalasta jatkokuntoutukseen siirtyneille, arviointijaksolle tuleville sekä elämän­ tilanteestaan johtuen äkillistä tilapäis­ paikkaa tarvitseville asiakkaille. Van­ huspalveluissa keskitytään asiakkaiden omassa kodissa selviytymiseen ja se nä­ kyy myös Akselin ja Elinan toiminnassa. Lyhytaikaishoidossa hoitajat, toimin­ taterapeutti sekä fysioterapeutti tekevät yhteistyötä asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi. Tavoitteena on asiakkaan virikkeellinen ja mielekäs arki. Moni­ ammatillinen kuntoutus näkyy vahvasti koko toiminnassa. Omaisten kanssa py­ ritään yhteisiin toimintatapoihin. Näin tavoitteet saavutetaan parhaiten. – Tuemme asiakkaan omatoimista liikkumista ja yhteisöllisyyttä arjessa. Asiakasta rohkaistaan tekemään itse ja hän saa näin onnistumisen kokemuksia, kuvaa palveluesimies Arja Porrassalmi. Akselin ja Elinan fysioterapeutti oh­ jaa asiakkaille kuntosaliryhmää viikoit­ tain. Toimintaterapiaryhmissä keskity­ tään muistitoimintojen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Akselin ja Elinan henkilöstö on saa­ nut lisäkoulutusta kuntouttavaan hoi­ totyöhön syksyn aikana ja koulutus jat­ kuu keväällä.
Sanna Siniluhta

Aamukymmeneltä kuulon­ tutkimukseen tullut eläke­ läisrouva Riitta Muhonen oli Kuokkalan terveysasemal­ la työskentelevän terveys­ keskuslääkäri Ilona Saltevon päivän 11. asiakas. Valin­ nanvapaudesta Muhosella oli selvä käsitys: – Valitsisin Kuokkalan terveysaseman joka tapauksessa, sillä täällä on tuttu lääkäri ja tänne on helppo tulla.

Valinnanvapauskokeilu alkaa maaliskuussa

Avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauk­ sen valinnanvapausoikeus asukkaille al­ kaa Jyväskylässä 20. helmikuuta, jolloin Keskustan, Huhtasuon ja Kuokkalan ter­ veysasemien alueiden asukkaat voivat vapaasti valita mukana olevista julki­ sen ja yksityisen palveluntuottajien pal­ veluista. Valinnanvapausoikeus ei koske näiden alueiden ikäihmisiä, jotka ovat säännöl­ lisen palveluasumisen tai kotihoidon pii­ rissä. – Näiden ikäihmisten asiat on järjestet­ ty muutoin kaupungin puolesta. Valin­ nanvapauden piiriin ei myöskään kuulu neuvola-, koulu- ja opiskeluterveyden­ huollon palvelut, sanoo Jyväskylän kau­ pungin avoterveydenhuollon palvelu­ päällikkö Anu Mutka. Valinnanvapauskokeilussa asiakas saa tavalliset lääkäri- ja sairaanhoitajapal­ velut, esimerkiksi, jos tarvitsee akuuttia aikaa poskiontelotulehduksen vuoksi tai jos tarvitsee ajan vuosikontrolliin. Lisäk­ si palveluun kuuluvat hoidon vaatimat röntgen- ja laboratoriopalvelut. dä yhdessä terveydenhuollon kanssa töi­ tä asiakkaiden parhaaksi ja oikeanlaisen avun löytymiseksi, sanoo Jyväskylän kau­ pungin aikuissosiaalityön johtava sosiaa­ lityöntekijä Laura Vänttinen.

Apua arjen jaksamiseen ryhmätapaamisissa

Joskus arki käy raskaaksi ja tuntuu, ettei siitä selviä yksin. Itsellä tai läheisellä voi olla esimerkiksi arjen sujumista haittaava sairaus. Silloin ei kannata jäädä taakan kanssa yksin. Jyväskylän kaupunki järjestää Arkeen voimaa -ryhmän tänä keväänä. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkaluja, joiden avulla voi ratkaista arjen ongelmia ja tulla paremmin toi­ meen esimerkiksi sairaudesta aiheutu­ vien oireiden kanssa. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa vii­ kon välein, kaksi ja puoli tuntia ker­ rallaan. Kokoontumisissa käydään läpi terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tee­ moja, tutustutaan erilaisiin arjen suju­ vuutta helpottaviin itsehoidon työkalui­ hin ja harjoitellaan niiden käyttöä yh­ dessä. Ryhmä on maksuton. Ryhmät kokoontuvat Matarassa 16.2. alkaen, Vaajakosken terveysasemalla 28.2. alkaen ja Keltinmäen päiväkes­ kuksessa 19.4. alkaen.
Lisätietoa www.arkeenvoimaa.fi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki, , p. 050 4388 633

Sosiaaliohjaaja neuvoo eri elämäntilanteissa

Jos asiakas on valinnut yksityisen lääkäri­ aseman ja tarvitsee fysioterapeutin tai mui­ den erikoisvastaanottojen palveluita, hän voi itse maksaen ostaa palvelun yksityisel­ tä tai hänet ohjataan näihin palveluihin jul­ kiselle terveysasemalle.

Hoito alkaa maaliskuun alussa

Kuntalaiset pääsevät kirjautumaan 20. hel­ mikuuta alkaen järjestelmään, jossa he voi­ vat vaihtaa terveyspalveluidensa tuottajan verkon kautta. Tämä edellyttää kuitenkin si­ tä, että mukaan hakeutuu yksityisiä palve­ luntuottajia. Jos valinnan tekee 20.helmi­ kuuta, alkaa hoito 1. maaliskuuta.

Lisäksi kokeiluun kuuluvat sosiaalioh­ jaus ja -neuvonta. Sosiaaliohjaus on tar­ koitettu asiakkaan tueksi, jos on esimer­ kiksi talouteen, asumiseen tai työhön liit­ tyviä ongelmia. Ohjaaja ei tee päätöksiä, mutta ohjaa oikean ammatti­ aisen luokse. l – Sosiaaliohjaajan tarkoituksena on teh­

Valinta tehdään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen voi ilman eri il­ moitusta jatkaa valitulla palveluntuotta­ jalla. Uusi valinta pitää tehdä, jos haluaa vaihtaa tuottajaa tai palata takaisin kun­ nalliselle palveluntuottajalle.
Tuija Tiitinen

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Sijoittumisesite 2019 Yksittäiset - Jyväskylä on the move Yksittäiset - JYSELI 2025 - Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä -aiesopimus Asukas - Asukas 2/2010